ชุดทดสอบ
ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและมือ นอกห้องปฏิบัติการได้

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือนี้ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือมือผู้สัมผัสอาหาร หรืออาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีที่อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดเจ็บป่วยหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ